حامی محترم
ظرفیت رسانه های مجازی فرصت مناسبی برای معرفی موسسه یاس و خدمات آن و همچنین بهترین امکان برای باز شناسی دختران پر تلاش در معرض خطر ترک تحصیل ، و به میدان امدن خیرین و نیکو کاران است.صفحات فردی و یا رسانه های جمعی شما میتوانند بهترین پیام اوران موسسه در دنیای مهربانی باشند. پیام رسان یاس باشید

b9fa09

    همیار مهربانی باشید