حامی محترم ،موسسه یاس دست همیاری مدیران ، کارمندان بازنشسته و صاحبان مهارت در امور اجرایی ، فنی ،سخت افزاری ، نرم افزاری و خدمات مربوط به نگهداری ساختمان را به گرمی میفشارد

    همیار معتمد باشید