حامی محترم موسسه یاس دست مددکاران با تجربه با گرایش های مدد کاری اجتماعی، آسیب شناسی اجتماعی، مددکاری روانی اجتماعی در بحران مدیریت، سلامت و دیگر گرایش های مرتبط را به گرمی می فشارد.

    مدد کار اجتماعی باشید