000223

ماموریت موسسه فرهنگی اجتماعی یاس
ما همه سعی خود را در یاری از دختران هوشمند و با ذکاوت و علاقه مند به تحصیل و محروم از حمایتهای موثر، خواهیم برد.