مراجعین یا معرفی شدگان به مؤسسه با دارا بودن شرایط ذیل پذیرش می شوند:

- دختر محصل با سرپرستی مادر که از نظر اقتصادی واجد شرایط باشد ( فوت پدر- طلاق - ازکارافتادگی پدر- فاقد سرپرست موثر ).

- سکونت در یکی از مناطق 22گانه تهران.

- معدل ( دبیرستان 15- راهنمائی17) معدل دانشجو ( رشته های ریاضی وفنی12- نظری وانسانی14).

چنانچه مددجو موارد ذکر شده را دارا بود فرم پذیرش رادریافت ونزد مشاور مؤسسه جهت تشخیص عضویت معرفی می شود.

فرم عضویت و تعهدنامه مددجو