ارتقاء سلامت جسمانی

افزایش سلامت جسمی مددجویان با ارائه خدمات بهداشت و درمان ، از طریق کادر پزشکی و مراکز بهداشت و درمان یاریگر مجموعه

توانمند سازی با آموزش تکنیک های حل مساله

افزایش قدرت حل مسئله مددجویان با آموزش تکنیک‌های حل مسئله و افزایش مهارت آنان در مواجهه با دشواری‌های زندگی

توانمندسازی با دانش اموختگی

ارتقاء توانمندی مددجویان با دانش‌آموختگی و ارتقاء تحصیلی از طریق ارائه خدمات مشاوره و هدایت تحصیلی مناسب و کمک به افزایش مهارت شناخت استعدادهای تحصیلی آنان

اجرای طرح هر خیر پشتیبان یک مددجو

یاری‌رسانی‌های ویژه از طریق حامی اختصاصی برای مددجویانی دارای استعداد خاص با اجرای طرح‌«هر خیر پشتیبان یک مددجو»

اصلاح و تسریع در فرایند جامعه پذیری

افزایش باورمندی مددجویان به پذیرش خویشتن خویش و تلاش برای افزایش توانمندی فردی، به‌عنوان بهترین سرمایه در فرایند «جامعه‌پذیری» و نهادینه شدن مسئولیت‌پذیری اجتماعی از طریق ارائه خدمات تخصصی

بهبود معیشتی

تلاش در جهت تأمین نیازهای معیشتی مددجو و خانواده وابسته با همراهی خیرین