ارتقاء سلامت جسماني

افزايش سلامت جسمي مددجويان با ارائه خدمات بهداشت و درمان ، از طريق كادر پزشكي و مراكز بهداشت و درمان ياريگر مجموعه

توانمند سازي با آموزش تكنيك هاي حل مساله

افزايش قدرت حل مسئله مددجويان با آموزش تکنیک‌های حل مسئله و افزایش مهارت آنان در مواجهه با دشواری‌های زندگي

توانمندسازي با دانش اموختگي

ارتقاء توانمندي مددجويان با دانش‌آموختگی و ارتقاء تحصيلي از طريق ارائه خدمات مشاوره و هدايت تحصيلي مناسب و كمك به افزايش مهارت شناخت استعدادهاي تحصيلي آنان

اجراي طرح هر خير پشتيبان يك مددجو

یاری‌رسانی‌های ويژه از طريق حامي اختصاصي براي مددجوياني داراي استعداد خاص با اجراي طرح‌«هر خير پشتيبان يك مددجو»

اصلاح و تسريع در فرايند جامعه پذيري

افزايش باورمندي مددجویان به پذيرش خويشتن خويش و تلاش براي افزایش توانمندي فردی، به‌عنوان بهترين سرمايه در فرايند «جامعه‌پذیری» و نهادينه شدن مسئولیت‌پذیری اجتماعي از طريق ارائه خدمات تخصصي

بهبود معيشتي

تلاش در جهت تأمین نيازهاي معيشتي مددجو و خانواده وابسته با همراهي خيرين