حساب های بانکی موسسه یاس

حساب جاری سیبا نزد بانک ملی ایران شعبه طالقانی به نام موسسه اجتماعی فرهنگی یاس

به شماره 0106011595008

کارت شتاب بانک ملی ایران به نام موسسه اجتماعی فرهنگی یاس

به شماره 5689 9951 9911 6370