حساب های بانکی موسسه یاس

حساب جاری سیبا نزد بانک ملی ایران شعبه طالقانی به نام موسسه اجتماعی فرهنگی یاس

به شماره ۰۱۰۶۰۱۱۵۹۵۰۰۸

کارت شتاب بانک ملی ایران به نام موسسه اجتماعی فرهنگی یاس

به شماره ۵۶۸۹ ۹۹۵۱ ۹۹۱۱ ۶۳۷۰