ما یاوران دختران در حال تحصیل و محروم از حامیان موثر بوده و آرزومند همنشینی آنان با خوشبختی هستیم.

براین باوریم که حمایت از دختران این مرز و بوم تنها زمانی اثر بخش خواهد بود که به شکوفایی قابلیت ها و توانمندی آنان بیانجامد، ازاین رو با هدف یاد گیری توسعه محور،فرایند یاد گیری را ،سر لوحه تلاشهایمان قرار خواهیم داد.

امید به آینده را از طریق ارتقای توان علمی وتحصیلی و کسب مهارت های اساسی زندگی در وجود دختران یاس فروزان خواهیم نمود، ما مصمم هستیم که با اجرای برنامه های حمایتی بر اساس توسعه مهارت های فردی،بستری امن و پایدار برای رشد آنان فراهم آورده و فرآیند تامین را به فرصتی برای رسیدن به نقطه بی نیازی و خود اتکایی و اجتماعی شدن، تبدیل نماییم.

ما با ایمان به اعجاز اراده جمعی در رفع موانع و تسهیل وتسریع روند امور: دست همراهی حامیان حقیقی و حقوقی درتوانمند سازی دخترانمان را به گرمی می فشاریم.