ارکان موسسه عبارتند از:

  1. مجمع عمومی هیات امناء
  2. هیات مدیره
  3. بازرسان
  4. مدیرعامل