موسسه اجتماعی فرهنگی یاس دارای ارکان زیر می باشد :

الف – هیات امناء

ب – هیات مدیره

ج – مدیرعامل

د - بازرسين

محورهای اجرايی موسسه :

الف –کارگروه های تخصصی

ب – مددکاران

ج - خیرین وحامیان