1- حساب جاري سیبا نزد بانک ملی ایران شعبه طالقاني به نام موسسه اجتماعي – فرهنگي یاس به شماره 0106011595008

2- کارت شتاب به شماره 5689 9951 9911 6370 بانک ملی ایران به نام موسسه اجتماعي – فرهنگي یاس