1- شناسائی وسرپرستی و حمایت از زنان و دختران بی سرپرست ويا فاقد سرپرست موثر

2- فراهم آوردن امکانات و تامین هزینه تحصیلی وهمیاری جهت تشکیل خانوا ده برای گروه هدف

3- ارتقاء سطح آگاهیهای « گروه هدف » در زمینه های آموزشی، حقوقی، بهداشتی، فرهنگی واقتصادی

 

هدف اساسي بنيانگذاران موسسه كاهش رنج ومحروميت دختران واجد شرايط و حمايت از تحصيل ايشان و کمک به توانمندسازي جامعه هدف از طریق موارد ذیل می باشد:

ارايه خدمات مشاوره

تامين كمك هزينه تحصيلي

آموزش مهارت‌هاي زندگي

ارايه خدمات بهداشتي و درماني

كمك به ازدواج و يافتن شغل مناسب