اعضاي اصلي:

خانم زهرا صدر اعظم نوری (رييس هيات مديره )
خانم فرزانه خرقانی (مدیر عامل )
آقاي هاشم مهيمني ( نائب رییس )
خانم اعظم السادات سقطی، نسرین اکبری، فرشته سلیمانی ( اعضای اصلی )


اعضاي علي البدل:

خانم صدیقه نفرلی
آقای محمد صحفی
خانم فاطمه مهاجرانی ( خزانه دار )

بازرسين:

آقای مهدی رحمانیان ( بازرس )
آقای غلامرضا ظریفیان ( بازرس علی البدل )